Privacy 2020-07-01T13:03:31+00:00

Privacy verklaring.

Bij Li & Ren hechten wij groot belang aan de privacy van patiënten. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dit in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en onze medische dienstverlening in de praktijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Li & Ren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden verzameld om

 • Uw vragen voorafgaand aan en omtrent onze dienstverlening te kunnen beantwoorden
 • Medische dienstverlening zelf te kunnen leveren

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van uw medische gegevens is tenminste 20 jaar. Andere gegevens worden tenminste  zeven jaar bewaard.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Contactgegevens

E-mail: info@li-ren.nl

Ga terug